Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Tại sao cơ thể lại vận động được ? Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Bắp cơ gồm?

A. Nhiều bó cơ.

B. Nhiều tơ cơ.

C. Nhiều sợi cơ.

D. Các tơ cơ mảnh.

2. Yếu tố ảnh hưởng đến công của cơ là

A. cường độ lao động.     

B. trạng thái thần kinh,

C. hoạt động của hệ nội tiết.

D. cả A và B.

Câu 3.(3 điếm) Chọn từ, cụm từ cho sẩn và điến vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp :

Tính chất của cơ là….( 1 )…..và…..(2)…..Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ. Cơ co khi có….(3)….và chịu sự điều khiển của hệ thần kinh.

a. tác động ngoại cảnh     

b. co

c. kích thích của môi trường     

d. dãn

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm) Các bắp cơ gắn vào xương theo cặp đối kháng (co và duỗi), khi cơ này co thì cơ kia duỗi và ngược lại. Sự phối hợp co và duỗi của cặp đối kháng làm xương cử động tạo ra sự vận động của cơ thể.

- Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố : thần kinh (khi tinh thần sảng khoái, ý thức cố gắng thì co cơ tốt hơn); thể tích của cơ đó (bắp cơ lớn thì khả năng co cơ mạnh hơn ; lực co cơ ; khả năng kéo dài, bển bỉ, làm việc lâu mỏi).

Câu 2.(2 điểm)

1

2

A

D

1. Bắp cơ gồm nhiều bó cơ.

Chọn A

2. Yếu tố ảnh hưởng đến công của cơ là

- cường độ lao động.     

- trạng thái thần kinh,

Chọn D

Câu 3.(3 điểm)

1

2

3

b

d

c

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close