Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5,5 điếm)

Câu 1.(2,5 điểm)

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể khác sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào như thế nào?

Câu 2.(3 điểm) Trình bày sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.

II. Phần trắc nghiệm (4,5 điểm)

Câu 1.(1,5 điểm) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

1. Cây xanh thực hiện đồng hoá biểu hiên ở khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ

2. Một số hoocmôn trong cơ thể có thể điểu tiết quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng

Tương quan giữa đồng hoá và dị hoá hoàn toàn không chịu sự chi phối của các yếu tố ngoại cảnh.

Khi nhiệt độ cao nhưng môi trường không thông thoáng sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.

 

 

Câu 2.(1,5 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau:

Quá trình chuyển hoá năng lượng trong tế bào ......(1).....Nhiệt được toả ra môi trường…….(2)…..Hiện tượng này có tác dụng......(3)......       

a. sinh ra nhiệt

b. mất nhiệt

c. qua da, hệ hô hấp, hệ bài tiết

d. đảm bảo thân nhiệt ổn định

Câu 3.(1,5 điểm) Đánh dấu X các thông tin ở cột 1 vào cột 2 và 3 sao cho phù hợp.

Cột 1

Đồng hoá (Cột 2)

Dị hoá (Cột 3)

Giải phóng năng lượng

Vận chuyển ôxi

Vận chuyển cacbônic

Phân giải các chất trong tế bào

Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể

Tổng hợp những chất đơn giản thành những chất phức tạp

 

\

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5,5 điểm)

Câu 1. (2,5 điếm)

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hoá, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường, thải ra CO2 và các chất thải.

Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho các tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi, tế bào thải vào máu các chất bài tiết và CO2.

Câu 2.(3 điểm)

Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hoá và dị hoá:

Đồng hoá

Dị hoá

Là quá trình tổng hợp thành những chất đặc trưng của tế bào từ những chất đơn giản do máu đưa tới đảm bảo cho tế bào tồn tại và phát triển

Là quá trình phân giải các chất phức tạp có trong tế bào thành các chất đơn giản

Tích luỹ năng lương trong các sản phẩm tổng hợp

Giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào

Đồng hoá và dị hoá tuy là hai mặt đối lập nhưng gắn bó mật thiết với nhau, đồng hoá tạo nên các sản phẩm cung cấp nguyên liệu cho dị hoá, dị hoá giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động đồng hoá.

II. Phần trắc nghiệm (4,5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

Câu 2.(1,5 điểm)

1

2

3

a

C

d

Câu 3.(1,5 điểm)

Cột 1

Đồng hoá (Cột 2)

Dị hoá (Cột 3)

1. Giải phóng năng lượng

 

X

2. Vận chuyển ôxi

 

X

3. Vận chuyển cacbônic

X

 

4. Phân giải các chất trong tế bào

 

X

5. Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể

X

 

6. Tổng hợp những chất đom giản thành những chất

phức tạp

X

 

 

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close