Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Tại sao nói bệnh bướu cổ liên quan đến iốt ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì

A. Có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

B. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

C. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể.

D. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự trao đổi glucôzơ, các chất khoáng của cơ thể.

2. Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ

A. Thuỳ trước, thuỳ sau.

B. Thuỳ giữa, thuỳ sau.

C. Thuỳ trước, thuỳ giữa, thuỳ sau.

D. Thuỳ trước, thuỳ giữa.

Câu 3.(4 điểm) Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu sau :

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất   (1)……kích thích hoạt động của các …..(2)……khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình      (3)……. Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá

Trình…….(4) 

a. điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

b. chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

c. tiết hoocmôn

d. tuyến nội tiết

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Khi thiếu iôt trong khẩu phần ăn hằng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ chậm lớn, trí nao kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

B

A

Câu 3.(4 điểm)

1

2

3

4

c

D

b

a

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close