Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết diễn ra như thế nào?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hoocmôn từ tuyến yên chi phối sự hoạt động của những tuyến nào?

A. Tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến sinh dục

B. Tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến nước bọt

C. Tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến sinh dục

D. Tuyến trên thận, tuyến sinh dục, tuyến nước bọt

2. Cơ chế điểu hoà lượng đường huyết là gì?

A. Khi đường huyết giảm, các tế bào a của đảo tụy tiết glucagôn biến glicôgen thành glucôzơ

B. Khi đường huyết giảm, tuyến trên thận tiết cooctizôn biến lipit và prôtêin thành glucôzơ

C. Khi đường huyết giảm, glicôgen tự động biến thành glucôzơ

D. Cả A và B

Câu 3.(4 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điển vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:

Sự điều hòa và phổi hợp hoạt động của ..(l)... có tác dụng duy trì tính ổn định của ...(2)... đảm bảo cho các ...(3)... diễn ra bình thường, là nhờ ..(4).. (trong cơ chế tự điều hoà).

Lời giải chi tiết

Câu 1 .(4 điểm)

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tuỵ trong tuyến tuỵ khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào của đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả hai tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hoá lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

D

Câu 3.(4 điếm)

1. Các tuyến nội tiết;           

2. Môi trường bên trong;

3. Quá trình sinh lí;           

4. Các thông tin ngược.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close