Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) Tại sao nói ti thể là “nhà máy” cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào?

Câu 2.(2,5 điểm) Tính chất sống của tế bào được biểu hiện như thế nào ? Tại sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sự điều khiển cậc hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ hệ cơ quan nào?

A. Hệ thần kinh         

B.  hệ nội tiết

C. Hộ tuần hoàn         

D. Cả A và C

2. Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm là?

  1. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.
  2. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.
  3. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.
  4. Cả A, B và C.

3. Tế bào cơ tim gồm

A. Các tế bào dài, có nhiều nhân, có vân ngang

B. Tế bào có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.

C. Tế bào phân nhánh, có nhiều nhân và nối với nhau bằng các đĩa nối.

D. Tế bào ngắn, không có nhân.

4. Phản xạ là

A. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hoá học.

C. Khả năng trả lời kích thích.

D. Khả năng thu nhận kích thích.

Câu 2.(1,5 điểm)

Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3,... để hoàn chỉnh các câu sau:

Mô là tập hợp các tế bào ...(1)..., có cấu trúc giống nhau, cùng……(2)... một chức năng nhất định.

- Mô biểu bì có ...(3)... bảo vệ, hấp thụ, tiết.

- Mô liên kết có chức nãng nâng đỡ, ...(4)... các cơ quan.

- Mô cơ gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng ...(5)...

- Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và...(6)…sự hoạt động các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.

Câu 3.(1,5 điểm) Hãy chọn và ghép các thông tin ở cột (1) với cột (2) sao cho phù hợp rồi điền kết quả vào cột (3).

Bào quan (1)

Chức năng (2)

Kết quả (3)

1. Lưới nội chất

A. Nơi tổng hợp prôtêin.

l……

2…..…

3........

4........

5.......

6........

2. Ribôxôm

B. Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phám trong hoạt động sống của tế bào.

3. Trung thể

C. Tổng hợp và vận chuyển các chất trong tế bào.

4. Bô máy Gôngi

D. Tham gia quá trình phân chia tế bào.

5. Ti thể

E. tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

G. Tổng hợp ADN

6. Nhân

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

- Ti thể có cấu trúc màng kép gồm màng trong và màng ngoài, màng trong gấp nếp hướng vào chất nền. Trong chất nền của ti thể chứa nhiều enzim tham gia phản ứng phân giải cacbohiđrat tạo năng lượng.

- Mặt khác, màng trong của ti thể còn có nhiều chất mang êlectron và enzim tổng hợp ATP.

Câu 2.(2,5 điểm)

- Tính chất sống của tế bào được biểu hiện : tế bào luôn trao đổi chất với môi trường, nhờ đó tế bào có khả năng tích luỹ vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể lớn lên và sinh sản. Đồng thời tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường.

- Mọi hoạt động sống của cơ thể như phản ứng trước các kích thích của môi trường, trao đổi chất với môi trường ngoài, lớn lên, vận động và sinh sản... đều bắt đầu từ hoạt động sống của tế bào, do đó tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

II. Phần trắc nghiệm (5 đim)

Câu 1. (2 điểm)

1

2

3

4

A

D

C

A

Câu 2.(1,5 điểm)

1. chuyên hoá

2. thực hiện

3. chức năng

4. neo giữ

5. co và dãn

6. điều hoà

Câu 3.(1,5 điểm)

1

2

3

4

5

6

C

A

D

B

E

G

 Loigiaiahay.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close