Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điếm) Phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng.

Câu 2.(4 điểm)

Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp.

 

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điểu kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

 

 

Trả lời các kích thích bất kì

 

 

Mang tính bẩm sinh

 

 

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

 

 

Mang tính bền vững

 

 

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

 

 

Có tính chất di truyền

 

 

Không mang tính di truyền

 

 

Câu 3.(2 điểm) Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2 để hoàn chỉnh các câu sau :

Phản xạ có điều kiện là những phản xạ ...(l).. trong đời sống, qua một quá trình học tập, ..(2)... Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiên sống mới.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

 

Câu 2. (4 điểm)

 

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiên

 

X

Trả lời các kích thích bất kì

X

 

Mang tính bẩm sinh

 

X

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

X

 

Mang tính bén vững

 

X

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

X

 

Có tính chất di truyền

 

X

Không mang tính di truyền

X

 

Câu 3.(2 điểm)

1. Được hình thành;       2. Rèn luyện

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close