Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Âm thanh được truyển đi dưới dạng nào ? Các tế bào thụ cảm thính giác có vai trò gì?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong của chuỗi xương tai như thế nào?

A. Xương bàn đạp, xương đe, xương búa

B. Xương bàn đạp, xương búa, xương đe

C. Xương đe, xương búa, xương bàn đạp

D. Xương búa, xương đe, xương bàn đạp

2. Trong cơ quan phân tích thính giác, bộ phận nào trực tiếp thu nhận kích thích?

A. Tế bào thụ cảm thính giác

C. Vành tai

B. Màng nhĩ

D. Cả A, B và C

Câu 3.(4 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3..để hoàn chỉnh các câu sau:

Sóng âm vào tai làm rung màng nhĩ, truyền qua ...(l)... vào tai trong gây sự chuyển động ...(2)... trong ốc tai màng và tác động lên các ...(3)... thính giác của cơ quan Coocti nằm trên ..(4)... ở vùng tương ứng với tần số và cường độ sóng âm làm tế bào này hưng phấn chuyển thành xung thần kinh truyền về vùng thính giác ớ thùy thái dương cho ta biết về âm thanh đã phát ra.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Âm thanh được truyền đi dưới dạng sóng (sóng âm). Nhờ có tai mà ta nghe được âm thanh truyền từ nguồn phát.

Các tế bào thụ cảm thính giác tiếp nhận các sóng âm truyền tới sẽ hưng phấn và chuyển thành xung thần kinh truyền đi trong dây thần kinh thính giác về vùng thính giác ở thùy thái dương. Ở đây, xảy ra quá trình phân tích để cho ta những cảm giác về âm thanh.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

D

A

Câu 3.(4 điểm)

1. Chuỗi xương tai;     

2. Ngoại dịch với nội dịch;

3. Tế bào thụ cảm;     

4. Màng cơ sở;

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close