Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Hãy nêu sự giống nhau giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm.

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Mối quan hệ giữa thần kinh giao cảm với thần kinh đối giao cảm là?

A. hỗ trợ lẫn nhau.       

B. kích thích lẫn nhau.

C. đối lập nhau.       

D. Cả A, B và C

2. Trung ương của thần kinh giao cảm nằm ở đâu?

A. Chất xám thuộc sừng bên của tủy sống

B. Chất trắng của tủy sống

C. Chất trắng của bán cầu não

D. Cả B và C

Câu 3.(4 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... đê hoàn chỉnh các câu sau:

Phân hệ đối giao cảm có trung ương là ...(1)... trong trụ não và đoạn cùng tủy sống. Các nơron ...(2)…. đi tới các hạch đối giao cảm để tiếp nhận các ….(3)... Các sợi trước hạch của cả 2 phân hệ đều có ...(4)…., còn các sợi sau hạch không có bao miêlin.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Những điểm giống nhau:

Đểu bao gồm phần trung ương (hạch xám trong trụ não hoặc trong tuỷ sống) và phần ngoại biên (dây thần kinh, hạch thần kinh).

Các dây thần kinh li tâm đi đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sợi sau hạch.

Điều khiển, điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

A

Câu 3.(4 điểm)          

1. Các nhân xám;         

2. Trước hạch;

3. Nơron sau hạch;                            

4. Bao miêlin;

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close