Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Chất trắng trong đại não có vai trò như thế nào ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chất xám là

A. Căn cứ của các phản xạ không điều kiện.

B. Đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

C. Căn cứ của phản xạ có điều kiện.

D. Cả A và C

2. Chất trắng là

A. Căn cứ của các phản xạ không điều kiện.

B. Đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

C. Căn cứ của phản xạ có điéu kiện.

D. Cả A và C

Cầu 3. (4 điểm) Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:

Đai não là phần não phát triển nhất ở người. Đại não gồm : chất xám ...(l)... là trung tâm của ...(2).. có điều kiện; chất trắng nằm dưới vỏ não là những ...(3)... nối các phần của vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh. Trong chất trắng còn có….(4)….

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Chất trắng trong đại não tạo thành các đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ não với các phần khác ở phía dưới của não và với tuỷ sống. Và hầu hết các đường này đều bắt chéo hoặc ở hành tuỷ hoặc ở tuỷ sống. Do đó khi bị tổn thương ở một bên đại não sẽ làm tê liệt các phần thân phía bên đối diện. Chất trắng còn tạo thành các nhân nền (nhân dưới vỏ).

Câu 2.(2 điểm)

1

2

A

B

Câu 3.(4 điểm)

1. Tạo thành vỏ não ;  2. Các phản xạ ;

3. Đường thần kinh ;   4. Các nhân não.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close