Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Dây thần kinh tuỷ có bao nhiêu đôi và đặc điểm của các đôi dây thần kinh đó là .gì ? Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ?

Câu 2.(1 điểm)

1. Chức năng của rễ tủy là gì? (Chọn phương án đúng)

A. Rễ trước dẫn truyền xung động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng

B. Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

C. Thực hiện trọn vẹn các cung phản xạ

D. Cả A và B

Câu 3.(4 điếm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho

các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:

Có 31 đôi dây thần kinh tủy là ...(1)..., gồm có các bó sợi thần kinh ...(2)... và các bó sợi thần kinh ...(3)... được nối với tủy sống qua các ...(4)... và rễ trước

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Dây thần kinh tuỷ có 31 đôi và là các dây pha, gồm có các bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và các bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được nối với tuỷ qua các rễ sau và rễ trước.

Dây thần kinh tuỷ là dây pha vì : dây thần kinh tuỷ gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động đựợc liên hê với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước. Rễ sau là rễ cảm giác, rễ trước là rễ vận động.

Câu 2.(1 điểm) D                       

Câu 3. (4 điểm)

1. Các dây pha; 2. Hướng tâm;

3. Li tâm;        4. Rễ sau;

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close