Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng diễn ra ở tế bào như thế nào?

Câu 2.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng với hoặc đúng nhất:

1. Thế nào là chuyển hoá cơ bản?

A. Là năng lượng tiêu dùng cho cơ thể khi lao động nhẹ

B. Là năng lượng tiêu dùng cho cơ thể khi lao động vừa phải

C. Là năng lượng tiêu dùng cho cơ thể khi nghi ngơi hoàn toàn

D. Cả A và B.

2. Hai quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau trong trao đổi chất là

A. Đồng hoá và dị hoá.                              B. Đồng hoá và bài tiết,

C. Dị hoá và bài tiết.                                  D. Cả A, B và C.

3. Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc

A. Sự điều khiển của hệ thần kinh và các hoocmôn do tuyến nội tiết tiết ra.

B. Sự điều khiển của hệ thần kinh,

C. Thành phần thức ăn lấy vào.

D. Cấu tạo của hệ tiêu hoá.

Câu 3.(2 điếm) Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Tinh bột có thể phân giải thành ...(l)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(2)... Prôtêin có thể được phân giải thành .. .(3)….và tạo sản phẩm cuối cùng là .. .(4)...

a. đường đơn.

b. đường đôi.

c. cacbohiđrat.

d. chuỗi peptit

e. axit amin

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm) Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng diễn ra ở tế bào bao gồm hai mặt là đổng hoá và dị hoá.

Đồng hoá là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản sẵn có trong tế bào tạo nên những chất đặc trưng của tế bào và tích luỹ năng lượng trong các liên kết hoá học.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích luỹ trong quá trình đổng hoá thành các chất đơn giản, bẻ gãy các liên kết hoá học để giải phóng năng lượng, cung cấp cho hoạt động của tế bào (để sinh công, để tổng hợp các chất mới và sinh ra nhiệt bù vào phần nhiệt đã mất...).

Câu 2.(3 điểm)

1

2

3

C

A

A

Câu 3.(2 điểm)

1

2

3

4

B

a

d

e

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close