Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy nối các thông tin ở cột B với thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời.

Loại mô (A)

Chức năng (B)

Trả lời

1. Mô biểu bì

a. Co dãn

1.......

2. Mô liên kết

b.Tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.

2……

3. Mô cơ (cơ vân, cơ trơn, cơ tim)

c. Bảo vệ, hấp thu, tiết

3…………

4. Mô thần kinh

d. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

4....... …..

Câu 2. (6 điểm) Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

c

d

a

b

Câu 2. Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể.

- Cơ thể được cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan; mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại; mỗi cơ quan được tập hợp bời nhiều mô có chức năng giống nhau; mỗi mô do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau tạo thành.

-   Mọi cơ thể từ đơn bào đến đa bào đều có cấu tạo từ tế bào

-  Tất cả mọi tế bào trong cơ thê đều có cấu tạo rất giống nhau, bao gồm:

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào (có chửa các bào quan)

+ Nhân tế bào: gồm màng nhân, nhiễm sắc thể, nhân con.

Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close