Toán lớp 4 trang 61 - Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số - SGK Chân trời sáng tạo

Bình hoa có 1/3 số hoa là màu đỏ ...

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Tính.

a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$                                   

b) $\frac{2}{3} - \frac{4}{{15}}$                             

c) $\frac{3}{5} - \frac{{10}}{{25}}$

 

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$   

b) $\frac{2}{3} - \frac{4}{{15}} = \frac{{10}}{{15}} - \frac{4}{{15}} = \frac{6}{{15}} = \frac{2}{5}$                       

c) $\frac{3}{5} - \frac{{10}}{{25}} = \frac{{15}}{{25}} - \frac{{10}}{{25}} = \frac{5}{{25}} = \frac{1}{5}$

 

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Tính.

a) $\frac{3}{2} - \frac{1}{6} - \frac{5}{6}$           

b) $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}$

 

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{3}{2} - \frac{1}{6} - \frac{5}{6} = \frac{9}{6} - \frac{1}{6} - \frac{5}{6} = \frac{{9 - 1 - 5}}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$                       

b) $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{{3 - 1 - 2}}{3} = 0$

 

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Bình hoa có $\frac{1}{3}$ số hoa là màu đỏ, $\frac{1}{6}$ số hoa là màu tím. Hỏi hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là bao nhiêu phần số hoa của bình?

 

Phương pháp giải:

Để tìm đáp án ta lấy số phần hoa màu đỏ trừ đi số phần hoa màu tím

 

Lời giải chi tiết:

Hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là:

$\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ (số hoa của bình)

Đáp số: $\frac{1}{6}$ số hoa của bình

 

Lý thuyết

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

>> Xem chi tiết: Lý thuyết: Bài 72. Trừ hai phân số khác mẫu số

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close