Toán lớp 4 trang 47 - Bài 62: Phân số bằng nhau - SGK Chân trời sáng tạo

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau. 2/3 của những hình nào đã được tô màu

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu.

Phương pháp giải:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. 

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{1}{2}$ lần lượt với 2, 3, 4, 5, 9 ta được các phân số bằng phân số $\frac{1}{2}$.

- Viết mẫu số thích hợp vào chỗ chấm

Lời giải chi tiết:

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{{10}} = \frac{9}{{18}}$

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

$\frac{2}{3}$ ;  $\frac{3}{4}$ ; $\frac{9}{8}$ ; $\frac{9}{{12}}$ ; $\frac{6}{9}$

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để tìm các phân số bằng nhau:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Lời giải chi tiết:

$\frac{2}{3} = \frac{{2 \times 3}}{{3 \times 3}} = \frac{6}{9}$

$\frac{3}{4} = \frac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \frac{9}{{12}}$

Vậy $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$  ;   $\frac{3}{4} = \frac{9}{{12}}$

Luyện tập Câu 4

Video hướng dẫn giải

Số?

b) Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên ........... lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

b) Quan sát kết quả tìm được ở câu a để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

b) Mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên 2 lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh.

Luyện tập Câu 5

Video hướng dẫn giải

Mỗi hình dưới đây được chia thành các phần bằng nhau.

$\frac{2}{3}$ của những hình nào đã được tô màu?

Phương pháp giải:

- Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu ở mỗi hình

- Phân số chỉ số phần được tô màu có tử số là số phần được tô màu và mẫu số là số phần bằng nhau

- Xác định các hình được tô màu $\frac{2}{3}$

Lời giải chi tiết:

Hình 1: Đã tô màu $\frac{4}{6}$ hình 1

Hình 2: Đã tô màu $\frac{2}{5}$ hình 2

Hình 3: Đã tô màu $\frac{{10}}{{15}}$ hình 3

Hình 4: Đã tô màu $\frac{6}{9}$ hình 4

Ta có $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{{10}}{{15}}$

Vậy $\frac{2}{3}$ hình 1, hình 3, hình 4 đã được tô màu.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Hai bức tường dưới đây bằng nhau, mỗi bức tường được ghép bởi những viên gạch bằng nhau.

a) Viết các phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên mỗi bức tường.

b) Các phân số đó có bằng nhau không ? Tại sao?

Phương pháp giải:

- Đếm số viên gạch trên mỗi bức tường và số viên gạch màu xanh

- Phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được có tử số là số viên gạch màu xanh, mẫu số là số viên gạch trên mỗi bức tường

- So sánh hai phân số

Lời giải chi tiết:

a) Bức tường thứ nhất có tất cả 30 viên gạch và có 10 viên gạch màu xanh

    Phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên bức tường thứ nhất là $\frac{{10}}{{30}}$

Bức tường thứ hai có tất cả 15 viên gạch và có 5 viên gạch màu xanh

    Phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên bức tường thứ hai là $\frac{5}{{15}}$

b) Các phân số đó bằng nhau vì $\frac{{10}}{{30}} = \frac{{10:2}}{{30:2}} = \frac{5}{{15}}$

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close