Toán lớp 4 trang 56 - Bài 67: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Viết số tự nhiên hoặc phân số tối giản chỉ phần cam mỗi bạn được chia.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Viết các phân số hai phần năm, năm phần hai rồi xác định tử số và mẫu số của mỗi phân số đó.

 

Phương pháp giải:

Mỗi phân số có tử số và mẫu số

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

 

Lời giải chi tiết:

- Phân số hai phần năm viết là $\frac{2}{5}$

  Tử số là 2 ; mẫu số là 5

- Phân số năm phần hai viết là  $\frac{5}{2}$

  Tử số là 5 ; mẫu số là 2

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Rút gọn các phân số.

 

Phương pháp giải:

- Xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

 

Lời giải chi tiết:

 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

 

 

Quy đồng mẫu số các phân số.

a) $\frac{5}{3}$ và $\frac{{28}}{{12}}$

b) $\frac{2}{9}$ và $\frac{{17}}{{81}}$

c) $\frac{9}{{24}}$và $\frac{5}{8}$

 

Phương pháp giải:

- Tìm mẫu số chung

- Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, viết phân số còn lại thành phân số có mẫu số là mẫu số chung.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{5}{3} = \frac{{5 \times 4}}{{3 \times 4}} = \frac{{20}}{{12}}$

Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{5}{3}$ và $\frac{{28}}{{12}}$ được $\frac{{20}}{{12}}$ và $\frac{{28}}{{12}}$

b) $\frac{2}{9} = \frac{{2 \times 9}}{{9 \times 9}} = \frac{{18}}{{81}}$

Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{2}{9}$ và $\frac{{17}}{{81}}$ được $\frac{{18}}{{81}}$ và $\frac{{17}}{{81}}$

c) $\frac{5}{8} = \frac{{5 \times 3}}{{8 \times 3}} = \frac{{15}}{{24}}$

Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{9}{{24}}$và $\frac{5}{8}$ được $\frac{9}{{24}}$và $\frac{{15}}{{24}}$

 

Câu 4

Video hướng dẫn giải

 

 

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

a) $\frac{2}{3}$ ; $\frac{1}{2}$ ; $\frac{{11}}{{18}}$ ; $\frac{5}{9}$

b) $\frac{5}{3}$ ; $\frac{1}{3}$ ; 1

 

Phương pháp giải:

a) Muốn so sánh các phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số các phân số đó rồi so sánh các phân số có cùng mẫu số.

b) Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

    Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

 

Lời giải chi tiết:

a) Quy đồng mẫu số các phân số với mẫu số chung là 18

$\frac{2}{3} = \frac{{2 \times 6}}{{3 \times 6}} = \frac{{12}}{{18}}$      $\frac{1}{2} = \frac{{1 \times 9}}{{2 \times 9}} = \frac{9}{{18}}$

$\frac{5}{9} = \frac{{5 \times 2}}{{9 \times 2}} = \frac{{10}}{{18}}$

Ta có $\frac{9}{{18}} < \frac{{10}}{{18}} < \frac{{11}}{{18}} < \frac{{12}}{{18}}$ nên $\frac{1}{2}$ < $\frac{5}{9}$ < $\frac{{11}}{{18}}$ < $\frac{2}{3}$

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là $\frac{1}{2}$ ; $\frac{5}{9}$ ; $\frac{{11}}{{18}}$ ; $\frac{2}{3}$

b) Ta có $\frac{5}{3} > 1$   ;    $\frac{1}{3} < 1$

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là $\frac{1}{3}$ ; 1 ; $\frac{5}{3}$

 

Câu 5

Video hướng dẫn giải

 

 

Chọn ý trả lời đúng.

$\frac{5}{8} > \frac{{.?.}}{4}$

Số thích hợp thay vào ? là:

A. 4                            

B. 3                            

C. 2

 

Phương pháp giải:

Chọn số thích hợp để thay vào dấu ?

 

Lời giải chi tiết:

Ta có $\frac{5}{8} > \frac{2}{4}$

Số thích hợp thay vào ? là: 2

Chọn C

 

Câu 6

Video hướng dẫn giải

 

 

Viết số tự nhiên hoặc phân số tối giản chỉ phần cam mỗi bạn được chia.

 

 

Phương pháp giải:

- Phân số chỉ phần cam mỗi bạn được chia có tử số là số quả cam để chia đều cho các bạn, mẫu số là số bạn được chia cam

- Rút gọn phân số đến tối giản

 

Lời giải chi tiết:

Hàng thứ nhất: Phần cam mỗi bạn được chia là $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

Hàng thứ hai: Phần cam mỗi bạn được chia là $\frac{8}{8} = 1$

 

Câu 7

Video hướng dẫn giải

 

 

Thành, Thoa, Hùng lần lượt tô màu được $\frac{5}{8}$; $\frac{8}{5}$ ; $\frac{8}{8}$ tờ giấy. Biết những tờ giấy này đều bằng nhau.

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phần giấy đã tô màu của Thành chưa đến 1 tờ giấy.

b) Phần giấy đã tô màu của Hùng là nhiều nhất.

 

Phương pháp giải:

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

 

Lời giải chi tiết:

Ta có $\frac{5}{8} < 1$ ;  $\frac{8}{5} > 1$  ;  $\frac{8}{8} = 1$

Ta có kết quả như sau:

b) Sai (vì phần giấy đã tô màu của Thoa là nhiều nhất)

 

Đất nước em

Video hướng dẫn giải

 

 

Tham dự SEA Games 26 (tổ chức năm 2011 tại In-đô-nê-xi-a), đoàn Việt Nam xếp thứ ba với 96 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Viết phân số tối giản biểu thị số huy chương vàng so với tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam.

 

Phương pháp giải:

- Tính tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam

- Viết phân số có tử số là số huy chương vàng, mẫu số là tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam

- Rút gọn phân số đến tối giản

 

Lời giải chi tiết:

Tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam là 96 + 92 + 100 = 288 (huy chương)

Vậy phân số tối giản biểu thị số huy chương vàng so với tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam là $\frac{1}{3}$ (vì $\frac{{96}}{{288}} = \frac{{96:96}}{{288:96}} = \frac{1}{3}$)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close