Toán lớp 4 trang 58 - Bài 69: Cộng hai phân số khác mẫu số - SGK Chân trời sáng tạo

Một xe tải giờ đầu chạy được 2/5 quãng đường ...

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính.

a) $\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$                                  

b) $\frac{3}{5} + \frac{9}{{20}}$                            

c) $\frac{3}{8} + \frac{3}{{24}}$

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{{1 + 4}}{6} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{3}{5} + \frac{9}{{20}} = \frac{{12}}{{20}} + \frac{9}{{20}} = \frac{{12 + 9}}{{20}} = \frac{{21}}{{20}}$

c) $\frac{3}{8} + \frac{3}{{24}} = \frac{9}{{24}} + \frac{3}{{24}} = \frac{{9 + 3}}{{24}} = \frac{{12}}{{24}} = \frac{1}{2}$

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$         

b) $\frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} + \frac{2}{{12}}$

c) $\frac{{19}}{{15}} + 0 + \frac{{11}}{{15}}$

Phương pháp giải:

Nhóm các phân số có cùng mẫu số với nhau rồi tính.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$   

b) $\frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} + \frac{2}{{12}} = \left( {\frac{1}{{12}} + \frac{2}{{12}}} \right) + \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$

c) $\frac{{19}}{{15}} + 0 + \frac{{11}}{{15}} = \frac{{19 + 11}}{{15}} = \frac{{30}}{{15}} = 2$

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Một xe tải giờ đầu chạy được $\frac{2}{5}$ quãng đường, giờ thứ hai chạy được $\frac{3}{{10}}$ quãng đường. Hỏi sau hai giờ, xe tải đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Phương pháp giải:

Số phần quãng đường chạy trong 2 giờ = Số phần quãng đường chạy trong giờ đầu + Số phần quãng đường chạy trong giờ thứ hai

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giờ đầu: $\frac{2}{5}$ quãng đường

Giờ thứ hai: $\frac{3}{{10}}$ quãng đường

Sau 2 giờ: ? quãng đường

Bài giải

Sau hai giờ, xe tải đó chạy được số phần của quãng đường là:

$\frac{2}{5} + \frac{3}{{10}} = \frac{7}{{10}}$ (quãng đường)

Đáp số: $\frac{7}{{10}}$ quãng đường

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close