Toán lớp 4 trang 59 - Bài 70: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Có hai túi đậu xanh. Túi thứ nhất cân nặng 3/4 kg. Trong các con gấu dưới đây, con gấu nào có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai con gấu còn lại?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính.

a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}$

b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$

c) $\frac{2}{5} + \frac{6}{{10}} + \frac{3}{5}$

Phương pháp giải:

Nhóm các phân số có cùng mẫu số với nhau rồi tính.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \left( {\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{6} + \frac{4}{2} = \frac{1}{6} + \frac{{12}}{6} = \frac{{13}}{6}$

b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \left( {\frac{3}{8} + \frac{1}{8}} \right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$

c) $\frac{2}{5} + \frac{6}{{10}} + \frac{3}{5} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{{2 + 3 + 3}}{5} = \frac{8}{5}$

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Có hai túi đậu xanh. Túi thứ nhất cân nặng $\frac{3}{4}$ kg. Túi thứ hai nặng hơn túi thứ nhất $\frac{1}{2}$ kg. Hỏi cả hai túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tìm cân nặng túi thứ hai = Cân nặng túi thứ nhất + $\frac{1}{2}$ kg

- Tìm tổng cân nặng cả 2 túi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Túi thứ nhất: $\frac{3}{4}$ kg

Túi thứ hai: nặng hơn $\frac{1}{2}$ kg

Cả hai túi: ? kg

Bài giải

Túi thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$ (kg)

Cả hai túi cân nặng số ki-lô-gam là:

$\frac{3}{4} + \frac{5}{4} = 2$ (kg)

Đáp số: 2 kg

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Quan sát biểu đồ bên.

a) Số?

b) Trong các phân số trên, phân số nào là tổng của hai trong ba phân số còn lại?

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ rồi viết phân số biểu thị độ dài mỗi băng giấy

b) Dựa vào kết quả ở câu a để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a)

Băng giấy A: $\frac{3}{{10}}$ dm. Băng giấy B: $\frac{6}{{10}}$ dm.

Băng giấy C: $\frac{4}{{10}}$ dm. Băng giấy D: $\frac{9}{{10}}$ dm.

b) Ta thấy $\frac{3}{{10}} + \frac{6}{{10}} = \frac{9}{{10}}$

Vậy phân số $\frac{9}{{10}}$ là tổng của hai phân số $\frac{3}{{10}}$ và $\frac{6}{{10}}$

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Trong các con gấu dưới đây, con gấu nào có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai con gấu còn lại?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm con gấu có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai con gấu còn lại.

Lời giải chi tiết:

Ta có $\frac{1}{5} + \frac{1}{{10}} = \frac{2}{{10}} + \frac{1}{{10}} = \frac{3}{{10}}$

Vậy gấu nâu có khối lượng bằng tổng khối lượng của gấu đen và gấu ngựa.

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Em tính giúp bạn.

Phương pháp giải:

Tính tổng chiều dài hai chậu hoa, so sánh với 1 mét rồi kết luận

Lời giải chi tiết:

Tổng chiều dài của hai chậu hoa là $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ (m)

Ta có $\frac{5}{4} > 1$. Vậy không thể xếp hai chậu hoa thành một hàng ngang trên bệ cửa sổ dài 1m.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close