Toán lớp 4 trang 45 - Bài 19: Tìm số trung bình cộng - SGK Chân trời sáng tạo

Tìm số trung bình cộng của các số: a) 815 và 729 Biểu đồ sau thể hiện chiều cao của bạn Hương được đo vào đầu mỗi năm học:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số:

Mẫu: 9 ; 18 ; 14 và 23

        (9 + 18 + 14 + 23) : 4 = 16

a) 9 và 11                             

b) 124 ; 152 và 144

c) 71 ; 28 ; 29 và 72

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 9 và 11 là:

                (9 + 11) : 2 = 10

b) Số trung bình cộng của 124 ; 152 và 144 là:

              (124 + 152 + 144) : 3 = 140

c) Số trung bình cộng của 71 ; 28 ; 29 và 72 là:

            (71 + 28 + 29 + 72) : 4 = 50

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát biểu đồ sau:

a) Mỗi con thỏ của các tổ cân nặng bao nhiêu gam?

b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng bao nhiêu gam?

c) So với khối lượng trung bình của bốn con, mỗi con thỏ của các tổ nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi

b) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho số các số hạng.

c) Dựa vào kết quả ở câu a, b để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Con thỏ của tổ 1 cân nặng 1 300g.

    Con thỏ của tổ 2 cân nặng 1 700g.

    Con thỏ của tổ 3 cân nặng 1 200g.

    Con thỏ của tổ 4 cân nặng 1 800g.

b) Trung bình mỗi con thỏ cân nặng số gam là:

               (1 300 + 1 700 + 1 200 + 1 800) : 4 = 1 500 (g)

c) So với khối lượng trung bình của bốn con:

Con thỏ của tổ 1 nhẹ hơn khối lượng trung bình là 1 500 – 1 300 = 200 (g)

Con thỏ của tổ 2 nặng hơn khối lượng trung bình là 1 700 – 1 500 = 200 (g)

Con thỏ của tổ 3 nhẹ hơn khối lượng trung bình là 1 500 – 1 200 = 300 (g)

Con thỏ của tổ 4 nặng hơn khối lượng trung bình là 1 800 – 1 500 = 300 (g)

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số.

a) 815 và 729

b) 241; 135 và 215

c) 140 ; 210 ; 160 và 290

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó chia cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 815 và 729 là:

                (815 + 729) : 2 = 772

b) Số trung bình cộng của 241; 135 và 215 là:

                (241 + 135 + 215) : 3 = 197

c) Số trung bình cộng của 140 ; 210 ; 160 và 290 là:

              (140 + 210 + 160 + 290) : 4 = 200

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ sau thể hiện chiều cao của bạn Hương được đo vào đầu mỗi năm học.

a) Sau mỗi năm, chiều cao của Hương có tăng không?

b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm.

c) Sau mỗi năm, chiều cao của Hương tăng lần lượt bao nhiêu xăng-ti-mét?

d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao bao nhiêu xăng- ti-mét?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Sau mỗi năm, chiều cao của Hương có tăng.

b) Dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm từ lớp 1 đến lớp 5 là: 122 cm, 127 cm, 132 cm, 140 cm

c) Chiều cao của Hương năm lớp 2 so với lớp 1 tăng số cm là: 127 – 122 = 5 (cm)

     Chiều cao của Hương năm lớp 3 so với lớp 2 tăng số cm là: 132 – 127 = 5 (cm)

     Chiều cao của Hương năm lớp 4 so với lớp 3 tăng số cm là: 140 – 132 = 8 (cm)

Vậy sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt số xăng-ti-mét là: 5 cm, 5 cm , 8 cm.

d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao số xăng- ti-mét là:

                           (5 + 5 + 8) : 3 = 6 (cm)

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Ngày Chủ nhật xanh, trường em tham gia vệ sinh môi trường. Khối lớp Bốn thu gom vỏ hộp để tái chế. Các lớp 4A, 4B, 4C, 4D lần lượt thu được 238, 252, 241 và 289 vỏ hộp. Hỏi trung bình mỗi lớp thu được bao nhiêu vỏ hộp?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số vỏ hộp cả 4 lớp thu gom được

- Tìm số vỏ hộp trung bình mỗi lớp thu gom = tổng số vỏ hộp cả 4 lớp thu gom được : 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4A: 238 vỏ hộp

4B: 252 vỏ hộp

4C: 241 vỏ hộp

4D: 289 vỏ hộp

Trung bình: ? vỏ hộp

Bài giải

Số vỏ hộp cả 4 lớp thu gom được là

238 + 252 + 241 + 289 = 1 020 (vỏ hộp)

Trung bình mỗi lớp thu được số vỏ hộp là

1 020 : 4 = 255 (vỏ hộp)

Đáp số: 255 vỏ hộp

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close