Toán lớp 4 trang 71 - Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc - SGK chân trời sáng tạo

Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD Quan sát hai đường thẳng cắt nhau. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng ....

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD.

Mẫu: AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Phương pháp giải:

Vẽ hình hình chữ nhật ABCD rồi nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau

Lời giải chi tiết:

AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát hai đường thẳng cắt nhau. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng đó có vuông góc với nhau hay không.

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke để kiểm tra, ta có kết quả:

a) Hai đường thẳng CD và DE vuông góc với nhau

b) Hai đường thẳng HI và IK không vuông góc với nhau

c) Hai đường thẳng ST và TU vuông góc với nhau

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

Cho trước đường thẳng AB và điểm M nằm trên đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB theo hướng dẫn sau:

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và vẽ hình theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Thực hiện tương tự bài 3 với trường hợp điểm M không nằm trên đường thẳng AB.

Phương pháp giải:

- Vẽ đường thẳng AB và một điểm M nằm ngoài đường thẳng AB

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB và cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm M. 

- Vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai của ê ke, ta được đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB.

Lời giải chi tiết:

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close