Toán lớp 4 trang 21 - Bài 50: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính a) 240 : 30 Số? a) 120 phút = ....... giờ

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 240 : 30

5 150 : 50

b) 1 800 : 90

69 800 : 20

Phương pháp giải:

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 120 phút = ....... giờ

1 080 phút = ........... giờ

b) 300 giây = ............ phút

3 600 giây = ......... phút = .......... giờ

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

60 phút = 1 giờ; 60 giây = 1 phút

Lời giải chi tiết:

a) 120 phút = 2 giờ

1 080 phút = 18 giờ

b) 300 giây = 5 phút

3 600 giây = 60 phút = 1 giờ

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Một số chia cho một tích.

a) Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

b) Số?

720 : 60 = 720 : ( ..... x 6)

              = (720 : .....) : 6

             = ....... : 6 = .......

c) Tính (theo mẫu).

Mẫu: 180 : (3 x 4) = 180 : 3 : 4

                              = 60 : 4 = 15

450 : (5 x 3)

9 000 : (9 x 2)

Phương pháp giải:

a) Tính giá trị biểu thức rồi so sánh

b) Tách 60 thành tích của hai số 6 và 10 rồi áp dụng cách chia một số cho một tích

c) Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a)

24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Vậy ba biểu thức A, B, C có giá trị bằng nhau.

b)

720 : 60 = 720 : ( 10 x 6)

              = (720 : 10) : 6

             = 72 : 6 = 12

c)

450 : (5 x 3) = 450 : 5 : 3

                     = 90 : 3 = 30

9 000 : (9 x 2) = 9 000 : 9 : 2

                       = 1 000 : 2 = 500

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close