Toán lớp 4 trang 62 - Bài 73: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Các bạn học sinh lớp 4B cắt được một hộp hoa giấy gồm ba loại màu: đỏ, hồng, vàng. Có ba bể chứa đầy nước, sau đó một số nước đã được dùng ở mỗi bể như hình dưới đây

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Tính.

a) $\frac{{11}}{{12}} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$           

b) $1 - \left( {\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} \right)$

 

Phương pháp giải:

Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số đó.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{{11}}{{12}} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{{11}}{{12}} - \frac{4}{{12}} + \frac{3}{{12}} = \frac{7}{{12}} + \frac{3}{{12}} = \frac{{10}}{{12}} = \frac{5}{6}$            

b) $1 - \left( {\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} \right) = 1 - \left( {\frac{1}{6} + \frac{2}{6}} \right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Số?

Các bạn học sinh lớp 4B cắt được một hộp hoa giấy gồm ba loại màu: đỏ, hồng, vàng. Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần mỗi loại hoa trong hộp.

a) Phần hoa màu đỏ bằng $\frac{{......}}{{......}}$ hộp.

Phần hoa màu hồng bằng $\frac{{.....}}{{.....}}$ hộp.

Phần hoa màu vàng bằng $\frac{{.....}}{{.....}}$ hộp.

b) Phần hoa màu đỏ ít hơn phần hoa màu vàng là $\frac{{.....}}{{.....}}$ hộp.

Tổng số phần hoa cả ba màu là: $\frac{{.....}}{{.....}}$ hộp.

 

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ để xác định phần hoa màu

b)

- Lấy phần hoa màu vàng trừ số phần hoa màu đỏ

- Tìm tổng số phần hoa cả ba màu

 

Lời giải chi tiết:

a) Phần hoa màu đỏ bằng $\frac{1}{6}$ hộp.

Phần hoa màu hồng bằng $\frac{1}{2}$ hộp.

Phần hoa màu vàng bằng $\frac{1}{3}$ hộp.

b) Phần hoa màu đỏ ít hơn phần hoa màu vàng là  $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ hộp.

Tổng số phần hoa cả ba màu là: $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1$ hộp

 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

 

 

Có ba bể chứa đầy nước, sau đó một số nước đã được dùng ở mỗi bể như hình dưới đây. Chọn phép tính phù hợp để tính số nước còn lại trong mỗi bể.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, chọn phép tính phù hợp để tính số nước còn lại trong mỗi bể.

 

Lời giải chi tiết:

Phép tính phù hợp để tính số nước còn lại trong mỗi bể:

Bể 1: Phép tính $1 - \frac{2}{3}$

Bể 2: Phép tính $1 - \frac{1}{4}$

Bể 3: Phép tính $1 - \frac{2}{5}$

 

Câu 4

Video hướng dẫn giải

 

 

Số?

a) $\frac{1}{4} + ..... = \frac{3}{4}$

b) $..... - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$

c) $\frac{2}{3} - ...... = \frac{1}{3}$

 

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

b) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

c) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{4} + ..... = \frac{3}{4}$

     $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{1}{2}$

b) $..... - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$

    $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{4}{5}$

c) $\frac{2}{3} - ...... = \frac{1}{3}$

    $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

Vậy phân số cần tìm là $\frac{1}{3}$

 

Câu 5

Video hướng dẫn giải

 

 

Bếp nhà Liên có một lọ đựng đầy đường trắng. Trong hai tuần, gia đình Liên lần lượt dùng hết $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{4}$ lọ đường. Hỏi số đường còn lại bằng bao nhiêu phần lọ đường?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số phần lọ đường đã dùng trong 2 tuần

- Số phần còn lại của lọ đường = 1 – số phần lọ đường đã dùng

 

Lời giải chi tiết:

Số phần lọ đường đã dùng trong 2 tuần là:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (lọ đường)

Số phần còn lại của lọ đường là:

$1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ (lọ đường)

Đáp số: $\frac{1}{4}$ lọ đường

 

Thử thách

Video hướng dẫn giải

 

 

Dưới đây là một viên gạch bông gồm ba màu: vàng, xanh đậm và xanh nhạt.

a) Số?

$\frac{{....}}{{....}}$ viên gạch là màu vàng.

$\frac{{....}}{{....}}$ viên gạch là màu xanh đậm.

$\frac{{....}}{{....}}$ viên gạch là màu xanh nhạt.

b) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

Tổng hai phân số chỉ phần gạch màu vàng và màu xanh đậm ....... phân số chỉ phần gạch màu xanh nhạt.

 

Phương pháp giải:

a) Tìm phân số chỉ số phần viên gạch vàng, xanh đậm, xanh nhạt so với tổng số viên gạch

b) Dựa vào kết quả ở câu a để điền từ thích hợp.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{2}{{16}}$ viên gạch là màu vàng.

$\frac{6}{{16}}$ viên gạch là màu xanh đậm

$\frac{8}{{16}}$ viên gạch là màu xanh nhạt

b) Tổng hai phân số chỉ phần gạch màu vàng và màu xanh đậm bằng phân số chỉ phần gạch màu xanh nhạt.

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close