Toán lớp 4 trang 21 - Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - SGK Chân trời sáng tạo

Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi có 56 quả hồng cùng loại thì xếp ... Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều ....

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Tìm số cái bánh có trong mỗi hộp = Số cái bánh có trong 2 hộp : 2

Tìm số hộp để xếp 12 cái bánh = 12 : số cái bánh có trong mỗi hộp

Lời giải chi tiết:

a) Số cái bánh có trong mỗi hộp là 8 : 2 = 4 (cái bánh)

   Số hộp để xếp 12 cái bánh là 12 : 4 = 3 (hộp)

b) Số cái bánh có trong mỗi hộp là 18 : 3 = 6 (cái bánh)

   Số hộp để xếp 12 cái bánh là 12 : 6 = 2 (hộp)

Ta điền như sau:

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

a) Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi có 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?

b) Cô giáo chia đều 20 bạn thành 5 nhóm. Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bức tranh rồi nói theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm số quả hồng được xếp trên 1 đĩa. Sau đó tìm số đĩa để xếp 56 quả hồng.

    7 quả hồng được xếp trên 1 đĩa. 56 quả hồng xếp được 8 đĩa.

b) Tìm số bạn trong 1 nhóm. Sau đó tìm số nhóm chia được từ 32 bạn.

    1 nhóm có 4 bạn. 32 bạn chia được 8 nhóm.

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số kg trong mỗi bao gạo

 - Tìm số bao để đựng hết 50 kg gạo

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

35 kg: 7 bao

50 kg: ? bao

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao là:

35 : 7 = 5 (kg)

Số bao gạo để đựng hết 50 kg là:

50 : 5 = 10 (bao)

Đáp số: 10 bao gạo

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Phương pháp giải:

- Tìm số bạn có trong mỗi hàng

- Tìm số hàng để xếp 35 bạn

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

15 bạn: 3 hàng

35 bạn: ? hàng

Bài giải

Số bạn đứng trong mỗi hàng là:

15 : 3 = 5 (bạn)

Số hàng để xếp 35 bạn là:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

72 cái bàn: 9 xe

56 cái bàn: .... xe?

Phương pháp giải:

- Tìm số cái bàn mỗi xe chở được

- Tìm số chiếc xe để chở 56 cái bàn

Lời giải chi tiết:

Số cái bàn mỗi xe chở được là:

72 : 9 = 8 (cái bàn)

Số xe ô tô để chở 56 cái bàn là:

56 : 8 = 7 (xe)

Đáp số: 7 xe

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close