Toán lớp 4 trang 19 - Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - SGK Chân trời sáng tạo

Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng.... Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế ....

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a) Số cái bút trong 1 hộp = số cái bút trong 6 hộp : 6

    Số cái bút trong 3 hộp = Số cái bút trong 1 hộp x 3

b) Số cái thước trong 1 hộp = Số cái thước trong 5 hộp : 5

    Số cái thước trong 7 hộp = Số cái thước trong 1 hộp x 7

Lời giải chi tiết:

a) Số cái bút trong 1 hộp là 24 : 6 = 4 (cái bút)

    Số cái bút trong 3 hộp là 4 x 3 = 12 (cái bút)

b) Số cái thước trong 1 hộp là 30 : 5 = 6 (cái thước)

   Số cái thước trong 7 hộp là 6 x 7 = 42 (cái thước)

Ta điền như sau:

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90 $\ell $ nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi nói cách giải mỗi bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm số con thỏ trong 1 chuồng. Sau đó tìm số con thỏ trong 6 chuồng.

    1 chuồng có 3 con thỏ, 6 chuồng có 18 con thỏ.

b) Tìm số lít nước trong 1 can. Sau đó tìm số lít nước trong 9 can.

    1 can đầy nước có 15 lít nước. 9 can đầy như thế có 135 lít nước.

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Tìm số kg gạo đựng trong 1 bao = Số kg gạo đựng trong 7 bao : 7

- Tìm số kg gạo đựng trong 4 bao = Số kg gạo đựng trong 1 bao x 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

7 bao: 35 kg

4 bao: ? kg

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo đựng trong 1 bao là

35 : 7 = 5 (kg)

4 bao gạo như thế có số ki-lô-gam gạo là

5 x 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg gạo

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Phương pháp giải:

- Tìm số viên gạch để lát nền 1 căn phòng = Số viên gạch để lát nền 4 căn phòng : 4

- Tìm số viên gạch để lát nền 6 căn phòng = Số viên gạch để lát nền 1 căn phòng x 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 phòng: 2 400 viên

6 phòng: ? viên

Bài giải

Số viên gạch để lát nền 1 căn phòng là

2 400 : 4 = 600 (viên gạch)

Số viên gạch để lát nền 6 căn phòng là

600 x 6 = 3 600 (viên gạch)

Đáp số: 3 600 viên gạch

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

2 vỉ trứng: 60 000 đồng

3 vỉ trứng: ….. đồng?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền của 1 vỉ trứng = Giá tiền của 2 vỉ trứng : 2

- Tìm giá tiền của 3 vỉ trứng = Giá tiền của 1 vỉ trứng x 3

Lời giải chi tiết:

Giá tiền của 1 vỉ trứng là

60 000 : 2 = 30 000 (đồng)

Giá tiền của 3 vỉ trứng là

30 000 x 3 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close