Toán lớp 4 trang 23 - Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính - SGK Chân trời sáng tạo

Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Mỗi hộp sữa có giá 8 000 đồng ...

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong mỗi bao là 25 kg, khối lượng khoai lang trong mỗi bao là 20 kg. Hỏi chiếc xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây và khoai lang?

a) Sắp xếp thứ tự các bước tính cho phù hợp.

b) Giải bài toán.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính khối lượng khoai tây trong 5 bao

Bước 2: Tính khối lượng khoai lang trong 3 bao

Bước 3: Tính khối lượng khoai tây và khoai lang chiếc xe chở

Lời giải chi tiết:

a) Thứ tự các bước tính là:

Bước 1: Tính khối lượng khoai tây trong 5 bao

Bước 2: Tính khối lượng khoai lang trong 3 bao

Bước 3: Tính khối lượng khoai tây và khoai lang chiếc xe chở

b) Tóm tắt

1 bao khoai tây: 25 kg

1 bao khoai lang: 20 kg

5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang: ? kg

Bài giải

Khối lượng khoai tây trong 5 bao là

              25 x 5 = 125 (kg)

Khối lượng khoai lang trong 3 bao là:

              20 x 3 = 60 (kg)

Chiếc xe đó chở tất cả số ki-lô-gam khoai tây và khoai lang là:

             125 + 60 = 185 (kg)

                      Đáp số: 185 kg

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Mỗi hộp sữa có giá 8 000 đồng, 1 kg đường có giá 22 000 đồng. Hỏi mẹ đã mua cả sữa và đường hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền mua 4 hộp sữa = giá tiền của 1 hộp sữa x 4

- Tìm giá tiền mua 2 kg đường = giá tiền mua 1 kg đường x 2

- Tìm giá tiền mua 4 hộp sữa và 2 kg đường = Giá tiền mua 4 hộp sữa + giá tiền mua 2 kg đường

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 hộp sữa: 8 000 đồng

1 kg đường: 22 000 đồng

4 hộp sữa và 2 kg đường: ? đồng

Bài giải

Số tiền mẹ mua sữa là:

8 000 x 4 = 32 000 (đồng)

Số tiền mẹ mua đường là:

22 000 x 2 = 44 000 (đồng)

Mẹ đã mua cả sữa và đường hết số tiền là:

32 000 + 44 000 = 76 000 (đồng)

Đáp số: 76 000 đồng

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Có 3 bao gạo như nhau cân nặng tất cả 45 kg và 1 bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tìm cân nặng của 1 bao gạo = Cân nặng của 3 bao gạo : 3

- Tìm cân nặng của 5 bao gạo = Cân nặng của 1 bao gạo x 5

- Tìm tổng cân nặng của 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 bao gạo: 45 kg

1 bao đậu xanh: 10 kg

5 bao gạo và 1 bao đậu xanh: ? kg

Bài giải

Cân nặng của 1 bao gạo là:

45 : 3 = 15 (kg)

Cân nặng của 5 bao gạo là:

15 x 5 = 75 (kg)

5 bao gạo và 1 bao đậu xanh cân nặng số ki-lô-gam là:

75 + 10 = 85 (kg)

Đáp số: 85 kg

Lyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện dài 500 m và dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m.

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, cả đi và về:

A. Ngắn hơn 1 km.

B. Bằng 1kg.

C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

D. Dài hơn 2 km.

Phương pháp giải:

- Quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách = Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện – 150 m

- Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách = Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện + quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách

- Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về = Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách x 2

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 500 – 150 = 350 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách là 500 + 350 = 850 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, cả đi và về là 850 x 2 = 1 700 (m)

Ta có 1 km < 1 700 m < 2 km

Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

Chọn C.

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Em hãy giúp bé Bi tính tổng số tiền phải trả.

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền mua 4 quyển vở = Giá tiền của 1 quyển vở x 4

- Tìm số tiền mua 2 chiếc bút chì = Giá tiền của 1 chiếc bút chì x 2

- Tìm tổng số tiền mua vở và bút chì

Lời giải chi tiết:

Số tiền bé Bi mua vở là 9 500 x 4 = 38 000 (đồng)

Số tiền bé Bi mua bút chì là 3 500 x 2 = 7 000 (đồng)

Bé Bi mua vở và bút chì hết số tiền là 38 000 + 7 000 = 45 000 (đồng)

Ta điền như sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close