Lý thuyết: Bài 11. Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

Tú và Hà thi ném bóng vào rổ

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Tú và Hà thi ném bóng vào rổ.

      a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

  •   Nếu a = 1 và b = 3 thì a + b = 1 + 3 = 4

       4 là một giá trị của biểu thức a + b

  • Nếu a = 2 và b = 5 thì a + b = 2 + 5 = 7

      7 là một giá trị của biểu thức a + b

     Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức  a + b

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close