Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì?

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển là gì?

Yếu tố bên trong: 

  • Di truyền: gene chịu trách nhiệm điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • Hormone: 

 

Các yếu tố bên ngoài:

  • Thức ăn: chất dinh dưỡng trong thức ăn đều cần cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật và người.

  • Nhiệt độ: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt

  • Ánh sáng: ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật qua nhiều cách khác nhau

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close