Khái quát cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở thực vật là gì? Vai trò cảm ứng ở thực vật là gì? Đặc điểm của cảm ứng ở thực vật là gì?

Cảm ứng là gì?

Cảm ứng ở thực vật là sự tiếp nhận và trả lời các kích thích từ môi trường.

Ví dụ minh họa:

Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ, cây có phản ứng cụp lá lại

Vai trò của cảm ứng là gì?

  • Đảm bảo cho thực vật tận dụng tối đa nguồn sống như nước, ánh sáng, dinh dưỡng khoáng,...

  • Tự vệ khi gặp các kích thích bất lợi → thích ứng tốt hơn với những biến đổi thường xuyên của môi trường sống → tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Đặc điểm của cảm ứng là gì?

  • Các yếu tố từ môi trường là tác nhân chính gây ra cảm ứng ở thực vật

  • Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và khó nhận biết bằng mắt thường trong thời gian ngắn 

  • Có thể liên quan đến sinh trưởng hoặc không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close