Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là gì?

Các phương thức trao đổi và chuyển hóa năng lượng là gì?

Tự dưỡng:

  • Quang tự dưỡng: là phương thức sinh vật sử dụng chất vô cơ, nước, CO2 và năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng.

  • Hóa tự dưỡng: là hình thức sinh vật sử dụng nguồn cacbon là chủ yếu để tổng hợp nên các chất vô cơ và tích lũy năng lượng.

Dị dưỡng: là phương thức sinh vật lấy chất hữu cơ trực tiếp từ sinh vật tự dưỡng hoặc động vật khác để tích lũy và sử dụng cho mọi hoạt động sống.

Ví dụ minh họa: 

- Tự dưỡng: Vi khuẩn lưu huỳnh thực hiện quá trình oxy hóa mà chúng cần oxy, thường được sử dụng trong nông nghiệp để cải tạo đất.

- Dị dưỡng: Động vật ăn cỏ, động vật ăn tạp và động vật ăn thịt đều là ví dụ về sinh vật dị dưỡng vì chúng ăn các sinh vật khác để lấy protein và năng lượng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close