Tương quan giữa các hormone thực vật

Tương quan giữa các hormone thực vật là gì?

TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC HORMONE THỰC VẬT

Tương quan giữa các hormone thực vật là gì?

Tương quan chung: 

  • Là tương quan giữa hormone thuộc nhóm kích thích sinh trưởng với hormone thuộc nhóm ức chế sinh trưởng

  • Theo chu kỳ phát triển của cây, hormone tăng trưởng có xu hướng giảm dần, hormone kích thích có xu hướng tăng dần.

Tương quan riêng:

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close