Vai trò của sinh sản ở sinh vật

Vai trò của sinh sản ở sinh vật là gì?

VAI TRÒ CỦA SINH SẢN

Vai trò của sinh sản đối với sinh vật là gì?

  • Tạo ra các thế hệ con cháu, đảm bảo cho loài tiếp tục tồn tại và phát triển

  • Sinh sản vô tính nhanh chóng tạo ra các cá thể mới có bộ NST đặc trưng cho loài trong điều kiện sống môi trường ổn định, thuận lợi.

  • Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới có bộ NST đặc trưng cho loài, đồng thời tạo ra các tổ hợp gen đa dạng, giúp sinh vật thích nghi với sựthay đổi của môi trường sống.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close