Khái quát về hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn của động vật cấu tạo từ những bộ phận nào? Chức năng của hệ thừa hoàn là gì?

Hệ tuần hoàn của động vật cấu tạo từ những bộ phận nào?

  • Dịch tuần hoàn: là máu hoặc hỗn hợp máu - dịch mô

  • Tim: là một bơm hút và đẩy máy chảy trong hệ thống mạch máu

  • Hệ thống mạch máu: gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

 

Chức năng của hệ tuần hoàn là gì?

  • Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác

  • Đảm bảo các hoạt động sống của cơ thể

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close