Khái niệm về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Sinh trưởng là gì?

KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

Sinh trưởng là gì?

Sinh trưởng là quá trình tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể

Phát triển là gì?

Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể, bao gồm sự thay đổi về số lượng tế bào, cấu trúc, hình thái và trạng thái sinh lí

Ví dụ minh họa:

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close