Hướng động ở thực vật

Hướng động là gì? Có mấy loại hướng động?

Hướng động là gì?

Hướng động là hình thức phản ứng của cây (thể hiện qua việc vận động cơ quan,bộ phận) đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định

Có mấy loại hướng động?

  • Hướng động dương là thực vật vận động về phía nguồn kích thích.

  • Hướng động âm là  là thực vật vận động tránh xa nguồn kích thích.

Phân loại hướng động:

  • Hướng sáng: là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với ánh sáng

  • Hướng hóa: Hướng hóa là phản ứng sinh trưởng của cơ quan, bộ phận thực vật đối với các chất hóa học

  • Hướng nước: là một trường hợp đặc biệt của hướng hóa, khi nước phân bố không đồng đều, rễ sẽ sinh trưởng về phía có nguồn nước.

  • Hướng tiếp xúc: là phản ứng sinh trưởng đối với tác động cơ học đến từ một phía

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close