Ứng dụng hiểu biết về sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn

Ứng dụng hiểu biết về sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn như thế nào?

ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT TRONG THỰC TIỄN

Ứng dụng hiểu biết về sinh trưởng và phát triển để làm gì?

  • Điều chỉnh trạng thái ngủ, nghỉ của hạt, củ giống

  • Điều khiển sự ra hoa của thực vật

 

  • Xác định tuổi thọ của cây
Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close