Đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì?

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển là gì?

  • Tốc độ sinh trưởng và phát triển không đều theo thời gian.

  • Tốc độ sinh trưởng và phát triển của các phần khác nhau của cơ thể diễn ra không giống nhau.

  • Các cơ quan, hệ cơ quan của phôi thai cũng phát triển theo thời gian khác nhau

  • Thời gian sinh trưởng và phát triển đạt đến kích thước tối đa là khác nhau ở các động vật

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close