Quá trình dinh dưỡng ở người và động vật

Quá trình dinh dưỡng ở người gồm những giai đoạn nào? Các hình thức tiêu hóa ở động vật là gì?

Quá trình dinh dưỡng ở người gồm những giai đoạn nào?

Lấy thức ăn:

  • Ăn lọc: lọc nước qua bộ phận chuyên hóa để lấy thức ăn:

  • Ăn hút: thức ăn được lấy vào bằng cách hút dịch lỏng từ cơ thể động vật hoặc thực vật

  • Ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau: nhiều phương thức ăn khác nhau.

Tiêu hóa thức ăn: là quá trình biến đổi thức ăn chứa các chất dinh dưỡng có cấu tạo phức tạp thành các phân tử nhỏ, đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được

Các hình thức tiêu hóa ở động vật là gì?

Tiêu hóa ở động vật chưa có hệ tiêu hóa:

  • Động vật hình tấm, Thân lỗ,...

  • Tiêu hóa nội bào

 

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa:

  • Ruột khoang, giun dẹp,....

  • Tiêu hóa nội bào kết hợp ngoại bào

 

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa:

  • Nhiều động vật không xương sống và có xương sống có ống tiêu hóa

  • Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào thông qua tiêu hóa cơ học, tiêu hóa học và tiêu hóa vi sinh vật.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close