Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển là gì?

MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển là gì?

Trong quá trình phát triển, các quá trình sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể có quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời và đan xen nhau.

Ví dụ minh họa:

Quá trình sinh trưởng lớn lên của cây cam luôn gắn liền với quá trình phát triển: ra rễ, ra hoa,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close