Khái niệm về sinh sản ở sinh vật

Sinh sản là gì?

KHÁI NIỆM SINH SẢN

Sinh sản là gì?

Sinh sản là quá trình tạo ra cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài

Sinh sản gồm 2 hình thức:

  • Sinh sản vô tính: là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới với các đặc điểm giống cá thể ban đầu mà không có sự đóng góp vật chất di truyền của các cá thể khác.

  • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close