Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp

Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp là gì?

Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp là gì?

  • Ánh sáng

  • Khí CO2

  • Nhiệt độ

Ví dụ minh họa:

Ảnh hưởng của CO2 tới quang hợp:

Ảnh hưởng của nhiệt độ tới quang hợp:

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close