Vai trò của nước và các nguyên tố khoáng

Vai trò của nước là gì? Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Vai trò của nước là gì?

  • Là thành phần cấu tạo của tế bào

  • Là dung môi hòa tan các chất, tham gia vào quá trình vận chuyển các chất trong cây

  • Điều hòa nhiệt độ của cơ thể thực vật

  • Là nguyên liệu, môi trường của các phản ứng sinh hoá.

Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Ví dụ minh họa: 

  • Nước tham gia vận chuyển các chất trong dòng mạch gỗ và mạch rây:

  • Phosphorus cấu tạo nên ATP:


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close