Dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển là gì?

DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển là gì?

  • Sinh trưởng: tăng số lượng, kích thước và khối lượng tế bào

  • Phân hóa tế bào: quá trình các tế bào thay đổi cấu trúc và chuyên hóa chức năng

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close