BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH - Lớp 11
Bài tập trắc nghiệm sinh học 11 đầy đủ các chương, bài, câu hỏi lý thuyết, bài tập hk1, hk2 chương trình cơ bản và nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết HS có thể làm onlineChương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đây là chương nội dung quan trọng thường có trong các đề thi, học chương này học sinh cần nắm chắc được các nội dung về các quá trình chuyển hóa năng lượng ở thực vật và động vật, các quá trình chuyển hóa năng lượng cơ bản ở thực vật như quá trình hấp thụ và vận chuyển các chất trong cây, quá trình thoát hơi nước, dinh dưỡng nitơ và quá trình quang hợp, các quá trình chuyển hóa năng lượng cơ bản ở động vật như quá trình tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn máu, cân bằng môi trường nội môi trong cơ thể động vật

Chương II. Cảm ứng

Học chương này học sinh cần phân biệt được hiện tượng cảm ứng ở động vật và thực vật, phân biệt các khái niệm cảm ứng ở thực vật là ứng động và hướng động, nắm được khái niệm cảm ứng ở động vật, cơ chế hoạt động của điện thế nghỉ và điện thế hoạt động, quá trình truyền tin qua xinap, phân biệt tập tính bẩm sinh và học được ở động vật, nêu được các ví dụ thực tiễn.

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

Đây là chương nội dung quan trọng thường có trong các đề thi, học chương này học sinh cần phân biệt sinh trưởng ở thực vật và động vật, vai trò của hormone động vật và phytohormone thực vật, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng ở thực vật và động vật.

Chương IV. Sinh sản

Chủ đề sinh sản ở sinh vật sẽ giúp học sinh tìm hiểu về các hiện tượng sinh sản ở sinh vật như sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản, điều khiển sinh sản ở sinh vật và ứng dụng của sinh sản trong tự nhiên và sản xuất.