Sinh trưởng thứ cấp

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

  • Sinh trưởng thứ cấp là kết quả phân chia của các tế bào mô phân sinh bên có ở thân và rễ của cây 2 lá mầm.

  • Mô phân sinh bên gồm: tầng sinh mạch và tầng sinh bần

  • Sinh trưởng thứ cấp qua các năm tạo nên các lớp gỗ thứ cấp, từ đó hình thành các vòng sinh trưởng hay còn gọi là vòng gỗ.

  • Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây 2 lá mầm


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close