Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật

Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật là gì?

  • Nước: liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp

  • Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme hô hấp, từ đó ảnh hưởng đến cường độ hô hấp.

  • Hàm lượng O2: ảnh hưởng trực tiếp tới cường độ hô hấp do O2 là nguyên liệu của hô hấp

  • Hàm lượng CO2: nồng độ CO2 cao gây ức chế hô hấp hiếu khí, cây chuyển sang lên men, tạo sản phẩm gây độc, giảm sức sống của hạt.

Ví dụ minh họa:

  • Khi đạt độ ẩm thích hợp, hạt sẽ nảy mầm nhờ hô hấp

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close