Khái niệm và vai trò của cảm ứng

Cảm ứng là gì? Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật là gì?

Cảm ứng là gì?

  • Cảm ứng là sự tiếp nhận và phản ứng của sinh vật đối với những thay đổi của môi trường, đảm bảo cho sinh vật thích ứng với môi trường sống.

  • Cảm ứng của thực vật thường diễn ra chậm, khó nhận thấy 

  • Cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh và đa dạng.

 

Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật là gì?

  • Đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close