Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng sơ cấp là gì?

SINH TRƯỞNG SƠ CẤP

Sinh trưởng sơ cấp là gì?

  • Sinh trưởng sơ cấp là kết quả hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng dẫn đến sự gia tăng chiều cao cây và chiều dài rễ.

  • Cây một lá mầm và cây 2 lá mầm thân thảo chỉ có sinh trưởng sơ cấp

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close