Ứng dụng hô hấp trong thực tiễn

Ứng dụng hô hấp trong thực tiễn như thế nào?

Ứng dụng hô hấp trong thực tiễn như thế nào?

Hô hấp trong bảo quản nông sản:

  • Điều chỉnh hàm lượng nước

  • Điều chỉnh nhiệt độ

  • Điều chỉnh thành phần không khí trong môi trường bảo quản

Hô hấp trong trồng trọt:

  • Làm đất, làm cỏ sục bùn, vun gốc,...

  • Trồng cây đúng thời vụ

  • Chủ động tưới tiêu hợp lí,...

Ví dụ minh họa:

  • Điều chỉnh hàm lượng nước trong bảo quản nông sản

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close