Lý thuyết: Xem đồng hồ. Tháng - năm - SGK Kết nối tri thức

Một giờ có 60 phút, mỗi phần được đánh dấu đỏ tương ứng với 1 phút ...

1. Xem đồng hồ:

2. Ngày - tháng

Một năm có 12 tháng.

Số ngày trong từng tháng là:

close