Toán lớp 3 trang 29 - Bảng nhân 6, bảng chia 6 - SGK Kết nối tri thức

Tính nhẩm. Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả: Nêu các số còn thiếu: Một thanh gỗ dài 60 cm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6.

Lời giải chi tiết:

a) 6 x 1 = 6                            

6 x 4 = 24                               

6 x 6 = 36                                        

b) 12 : 6 = 2   

18 : 6 = 3

 48 : 6 = 8   

c) 6 x 5 = 30

   30 : 6 = 5

  30 : 5 = 6

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

6 x 1 = 6      ;    2 x 9 = 18

6 x 3 = 18    ;     4 x 2 = 8

12 : 6 = 2     ;    36 : 6 = 6

48 : 6 = 8      ;   5 x 6 = 30

6 x 5 = 30     ;    6 : 3 = 2

Ta nối như sau:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nêu các số còn thiếu:

Phương pháp giải:

Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên.

Bước 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a) Mỗi hộp có .... chiếc bút chì màu.

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ..... x ..... = ...... (chiếc)

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số bút chì màu ở mỗi hộp.

Bước 2: Số bút chì màu ở 4 hộp = Số bút chì màu ở mỗi hộp x 4

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là 6 x 4 = 24 (chiếc)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Độ dài của mỗi đoạn gỗ = Độ dài của thanh gỗ ban đầu : 6

Lời giải chi tiết:

Độ dài của mỗi đoạn gỗ là

60 : 6 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

close