Toán lớp 3 trang 16 - Bảng nhân 3, bảng chia 3 - SGK Kết nối tri thức

Số? Nêu các số còn thiếu: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người, gồm trọng tài và 2 người thi đấu. Chọn kết quả cho mỗi phép tính

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nêu các số còn thiếu:

Phương pháp giải:

Đếm thêm 3 đơn vị hoặc đếm lùi 3 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Số người của 6 bàn đấu cờ vua = Số người của 1 bàn đấu cờ vua x 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bàn đấu: 3 người

6 bàn đấu: ... người?

Bài giải

6 bàn đấu cờ vua có số người là

3 x 6 = 18 (người)

Đáp số: 18 người

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.

Bước 2: Nối kết quả tìm được với số tương ứng ghi trên mỗi cánh hoa.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.

Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính ?

Phương pháp giải:

Số que tính ở mỗi bó = Số que tính của 3 bó : 3

Lời giải chi tiết:

Mỗi bó có số que tính là

30 : 3 = 10 (que tính)

Đáp số: 10 que tính

close